Mihan Legal Office

__________________________________________________________________________________________________________________________________
امور مربوط به ارث و انحصار وراثت
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

موجبات ارث دو امر است: نسب و سبب

طبق ماده 862 قانون مدنی ، اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه هستند:

طبقه اول : پدر و مادر و اولاد متوفی میباشند و با نبودن اولاد، فرزندان اولاد هر چه پایین تر بروند هر کدام که به متوفی نزدیکتر است ارث میبرد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمیبرد.

طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها هر کدام که به متوفی نزدیکتر است ارث میبرد و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمیبرد

طبقه سوم : اعمام (عموها) و عمات (عمه ها) و اخوال (دایی ها) و خالات (خاله ها) و اولاد آنها

طبق ماده 863 قانون مدنی، وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد و بموجب سبب هر یک از زوجین که در حین فوت دیگری زنده باشد ارث میبرد.

اولین اقدام پس از فوت متوفی ، انجام انحصار وراثت و مشخص شدن ماترک (ارثیه بجا مانده) و وراث میباشد. لذا هر یک از وراث میتوانند نسبت به درخواست انحصار وراثت اقدام نمایند که میبایستی پس از معرفی اموال متوفی به اداره دارایی، نسبت به دریافت گواهی مالیات بر ارث اقدام و النهایه نسبت به ارائه دادخواست انحصار وراثت در دادگاه اقدام نمود. سپس دادگاه مبادرت به صدور برگ حصر وراثت مینماید و پس از صدور برگ انحصار وراثت، وراث میتوانند مستندأ به این برگ رجوع و تقاضای تقسیم ماترک و یا فروش آن را بنمایند که مالیات بر ارث اموال متوفی طبق جدول تعیین شده از سوی اداره دارایی بایستی پرداخت گردد.

 مدارک لازم جهت انحصار وراثت

اصل شناسنامۀ جمهوری اسلامی شخص متقاضی (شناسنامۀ یکی از ورثه کافی است)

لیست اموال متوفی

گذرنامه معتبر ایرانی شخص متقاضی

تکمیل و امضاء فرم مربوطه و وکالتنامه کلی و کاری و تکمیل وکالتنامه دادگستری توسط شخص متقاضی

گواهی فوت متوفی اعم از صادره در ایران و یا ثبت شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران (در صورت عدم آن، این دفتر اقدام به ثبت آن مینماید)

اصل شناسنامه و اصل پاسپورت متوفی

تکمیل و امضائ فرم استشهادیه

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________