Mihan Legal Office

__________________________________________________________________________________________________________________________________

معافیت سربازی (پزشکی؛ کفالت،....)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

         درقانون خدمت وظیفه جمهوری اسلامی ایران مواردی جهت معافیت مشمولان (معافیت پزشکی،کفالت،موارد خاص و غیره...)پیش بینی شده است که مشمولان خدمت وظیفه با دارا بودن شرایط مربوطه می توانند از معافیت سربازی استفاده نمایند.
         شرایط و ضوابط معافیت پزشکی در مواد 39 الی 43 قانون خدمت وظیفه عمومی  مقرر گردیده و چنانچه مشمولان محترم واجد شرایط مقرر در موارد فوق باشند می توانند از معافیت پزشکی استفاده نمایند.
همچنین شرایط و معافیت کفالت نیز در مواد 44 الی 46 قانون مذکور بیان شده است که از جمله آنها موارد ذیل می باشد:

  • یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیاز مند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.
  • یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر.
  • تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر،همسر و فرزند ذکور غیر محجور.
  • تنها برادر سرپرست  برادر کبیر نیازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل.
  • یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند.
  • یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام.
  • مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
  • از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت ،یکی از برادران می تواند تا اتمام خدمت او از تعویق اعزام استفاده نماید.
  • در مورد معافیت از انجام خدمات ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده ای که دو برادر آنان خدمت  سربازی انجام داده اند ،ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم گیری می کند.
  • یکی از فرزندان پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت نموده باشد.
  • همجنس گرایان(homosexual )که تأیید پزشک مربوطه و سازمان نظام وظیفه عمومی رسیده باشد این معافیت ،معافیت پزشکی دائم است و در کارت معافیت تنها کد ماده ای که بر اساس آن معافیت گرفته شده را می نویسند.

  لذا هموطنان عزیز با مراجعه به این مؤسسه می توانند از جزئیات و شرایط کامل معافیت های سربازی مطلع و در صورت واجد شرایط بودن با همکاری وکلای مجرب مؤسسه نسبت به تکمیل فرم های مربوطه و نهایتاً اخذ معافیت اقدام نمایند.

   

__________________________________________________________________________________________________________________________________

This year's brand new replica watches uk products will once again hippocampus uk replica watches to the climax, showing the simplicity, atmosphere, balance of beauty, the fake watches city's modern sense of the depths and the perfect combination of the ocean, it is all the rolex replica best.