Mihan Legal Office

__________________________________________________________________________________________________________________________________
انجام تحقیقات در مورد ازدواج در ایران
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

در مورد هموطنان عزیز ایرانی که قصد ازدواج ایرانی در آمریکا دارند باید در نظر داشته باشند که در خصوص برخورداری از حقوق ایرانی ، علاوه بر داشتن ازدواج آمریکایی و عقد شرعی باید ازدواجشان از طریق رسمی و قانونی به ثبت برسد. بعنوان مثال برای برخورداری از حقوقی از جمله ارث و اثبات نسب برای فرزندان و گرفتن شناسنامه و پاسپورت

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________