Mihan Legal Office

__________________________________________________________________________________________________________________________________
قبول داوری
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

بسیاری از پرونده ها و اختلافات را بدون مراجعه به محکمه و با صلح و سازش میتوان حل و فصل نمود. لذا این موسسه سعی دارد با استفاده از تجارب افراد امین و وثوق تا حد امکان مشکلات مراجعین را از طریق صلح و سازش، حل و فصل نماید تا ازهزینه های مربوط به طرح دعاوی و حق الوکاله وکیل و غیره تا حد امکان جلوگیری شود

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________